Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit bij Amnesty Nederland verweven in haar DNA. We opereren met respect voor mens, milieu en maatschappij.

Bij iedere beslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden we rekening met de belanghebbenden. We willen ervoor waken dat de organisatie op welke wijze dan ook betrokken raakt bij schendingen van mensenrechten. Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid hebben dan het eigen werkterrein. Ook op sociaal, ecologisch en economisch gebied willen we erop toezien dat het handelen van de organisatie en haar medewerkers geen negatieve gevolgen heeft.

Dit geldt in deze webshop specifiek voor de aankoop van producten. Ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de algemene doelstelling van Amnesty International om mensenrechten te beschermen en mensenrechtenschendingen te voorkomen. De maatschappelijke effecten van de productieketen van onze artikelen worden hierbij streng in acht genomen.

Amnesty Nederland volgt de internationale richtlijn ISO 26000 voor het implementeren van MVO in onze organisatie. De richtlijn is daarnaast ook van toepassing op de ondernemingen en organisaties waarmee Amnesty Nederland zaken doet, hun dochter- en partnerondernemingen, en de ondernemingen die onderdeel vormen van de keten van een product. Van begin tot eindproduct.

In deze ISO-richtlijn staan zeven MVO-principes: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijke bedrijfsvoering, consumentenzaken en maatschappelijke betrokkenheid. Hier staat beschreven hoe Amnesty Nederland invulling geeft aan deze onderwerpen: