Aankoopcode

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty International streeft ernaar om alleen verbintenissen aan te gaan met organisaties die de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het werkterrein van Amnesty International naleven/ondertekenen. Dit geldt in deze webshop specifiek voor de aankoop van producten. Ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de algemene doelstelling van Amnesty International om mensenrechten te beschermen en mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Deze richtlijnen gelden voor het aankopen van goederen voor activiteiten voor fondsenwerving door Amnesty International en alle aan Amnesty International verbonden regiokantoren en groepen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de ondernemingen en organisaties waarmee Amnesty International zaken doet, hun dochter- en partnerondernemingen, en de ondernemingen die onderdeel vormen van de keten van een product, van begin tot eindproduct.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en op verklaringen en verdragen van instellingen van de VN, waaronder de ILO:

 

Vrijheid van geweten, mening, geloof, informatie en deelname aan bestuur

Niemand mag worden beperkt in geweten en geloof.
Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, mits men niet oproept tot haat.
Een ieder heeft recht op vrije uitwisseling van informatie, mits geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de belangen van anderen.
Volwassenen hebben het recht deel te nemen aan bestuur en overheid.

 

Vrijwaring van marteling, mishandeling, en executie

Alle vormen van marteling en mishandeling zijn verboden.
De doodstraf is een uiterst wrede straf en daarmee een vorm van marteling.
Overheden zijn verplicht om geweld tussen privé-personen te onderzoeken en te berechten.
Kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en minderheden, verdienen bijzondere bescherming.

 

Vrijheid van vakvereniging en recht op collectieve onderhandeling

Een ieder heeft het recht op vrijheid van vereniging en vergadering.
Men mag collectief onderhandelen over loon en arbeidsvoorwaarden voor een bedrijfstak of beroepsgroep.

 

Verbod op discriminatie, dwangarbeid

Niemand mag worden achtergesteld op grond van geboorte, huidkleur, taal, ras, geloof, religie, geslacht, sociale herkomst en andere kenmerken.
Een ieder heeft recht op vrije keuze van werk en beroep en niemand mag in slavernij of horigheid worden gehouden.

 

Schadelijke kinderarbeid

Kinderen mogen alleen werken als ze niet te jong zijn, het werk niet gevaarlijk, ongezond of gedwongen is, en er voldoende tijd overblijft voor onderwijs, spel en rust.

 

Recht op arbeid, zekerheid en voorzieningen

Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn of haar gezin.
Een ieder heeft recht op arbeid, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder heeft recht op voorzieningen die nodig zijn in omstandigheden onafhankelijk van zijn/haar wil.
Een ieder heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving.
Een ieder heeft recht op redelijke werkuren, gebonden aan een maximum per week.

 

Alle leveranciers waar wij bij inkopen vragen we om onze Ethische code te ondertekenen: 

 

Ethische code Amnesty International Nederland

Door het ondertekenen van onderstaande code verklaart u de rechten zoals vastgelegd in de internationaal overeengekomen verdragen, met als belangrijkste de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, na te zullen leven.


***
Employment practices


Verbod op gedwongen arbeid
Er mag geen gebruik worden gemaakt van gedwongen arbeid. Onder gedwongen arbeid wordt werk verstaan dat onvrijwillig, onder dreiging van straf, wordt gedaan. Hieronder wordt ook gedwongen overwerk verstaan en werk uitgevoerd in gevangenissen waar niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Onder (dreiging van) straf wordt verstaan; opsluiten, korten op loon, physieke straf, of dreiging met ontslag.
ILO Convention 29 ILO Forced Labour and Servitude Convention
ILO Convention 105 Abolition of Forced Labour Convention


Verbod op kinderarbeid
Kinderen hebben recht op scholing en persoonlijke ontwikkeling en mogen niet werken tot ze leerplichtig zijn. De leeftijd van leerplichtigheid is in ieder land verschillend. Internationaal is vastgesteld dat de minimumleeftijd dat een kind mag starten met werk niet jonger dan 15 mag zijn. De internationale richtlijn moet in ieder geval gevolgd worden. Er is een speciale categorie ‘zwaar werk’ zoals bijvoorbeeld nachtdiensten of werk in zware of chemische industrie dat pas vanaf 18 jarige leeftijd mag worden uitgeoefend.
ILO Convention 38 Minimum Age Convention
ILO Convention 182 Worst Forms of Child Labour Convention


Verbod op discriminatie
Alle werkgerelateerde beslissingen (zoals loon, pensioen, recruitment) moeten genomen worden op basis van objectieve criteria.
Er wordt gediscrimineerd op het werk als op basis van criteria die niets met het werk te maken hebben (zoals gender, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, ras, kleur, stam (creed), caste, taal, handicap, limaatschap van organisatie, mening, gezondheidsstatus, huwelijksstatus, sexuele voorkeur, etc wordt gehandeld waardoor een medewerker minder kansen en mogelijkheden heeft of ongelijk behandeld wordt.
ILO Convention 111 Discrimination (Employment and Occupation).
ILO Convention 100 Equal Renumeration Convention


Recht op vrijheid van Vereniging
Wordt het recht op vrijheid van vereniging van werknemers erkend, inclusief het recht op collectieve onderhandelingen. Werknemers hebben het recht zich te organiseren ten einde hun werkomstandigheden te kunnen verbeteren. Een werknemersorganisatie moet in staat gesteld worden onafhankelijk te opereren zonder ‘inmenging’. Leden van vakbonden of werknemersorganisaties mogen niet gediscrimineerd worden of met ontslag bedreigd.


ILO Convention 87 Freedom of Association and the right to organise Convention.
ILO Convention 98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention.
Recht op een veilige en gezonde werkomstandigheden
Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de werknemer in een veilige en gezonde omgeving kan werken. Er moeten beschermende maatregelen genomen worden om werkenemers tegen eventuele ongelukken te beschermen. Evenals adequate noodprocedures voor effective reactie bij grotere ongelukken zoals bijvoorbeeld brand.
ILO Convention 161 Occuptaional Health and Services Convention

Recht op een leefbaar loon
Het loon dat wordt betaald aan de medewerkers moet genoeg zijn om in de basisbehoeften te voorzien van de medewerker en zijn/haar familie. Dat wordt een leefbaar loon genoemd. Vaak is het wettelijk minimumloon in een land lange tijd niet bijgesteld en niet voldoende (meer). Met extra aandacht moet worden gekeken naar medewerkers die in stukloon betaald krijgen. Betaling van stukloon is het in de praktijk lastig na te gaan of een medewerker werkelijk loon krijgt dat daadwerkelijk leefbaar is. Met speciale zorg moet worden gecontroleerd of er sprake is van deducties. Vaak krijgen de medewerkers het officiele loon niet uitbetaald omdat er achteraf deducties worden betaald voor: huisvesting en eten, maar ook als straf voor bijvoorbeeld te laat komen of het maken van fouten.
International Convention on Economi, Social and Cultural Rights, article 7(a)


In acht nemen van het wettelijk maximum aantal werkuren
Een werkweek van werknemers mag maximaal 48 uur werk inhouden. Overwerk moet op vrijwillig basis plaatsvinden, mag niet meer dan 12 uur per week zijn en niet regelmatig. Werknemers krijgen regelmatig pauze en voldoende pauze tussen de werkshifts. En wekelijks een rustperiode van 24 aaneengesloten uren. Bovendien heeft iedere werknemer recht op betaalde vakantiedagen en ziekteverlof inclusief recht op zwangerschapsverlof voor vrouwen.
ILO Conventions 1, 14, 30, 106 en 47 gaan allemaal over dit onderwerp.
Impact op de omgeving van het bedrijf.

Recht op beveiliging

Als het bedrijf beveiligd moet worden in gebieden waar onrust heerst dient er zorg voor geworden te dragen dat de beveiliging alleen op die wijze opereert dat ze geen excessief geweld gebruiken en preventief en geweldloos te werk gaan. In gebieden waar gebruik van niet-preventieve beveiliging noodzakelijk is moet deze beveiliging goed getraind zijn in toepassing van geweld voor situaties waar ze interecht kunnen komen.

UN Basic Principles on the Use of Firearms by Law Enforcement Officials.
Land Management

In veel landen worden bewoners zonder voldoende compensatie of soms zelfs toestemming an hun land verdreven ten faveure van economische activeiten. Dat gebeurd in rurale gebieden waar concessies voor landbouw of de olie en gas sector in afgelegen natuurgebieden de landrechten van inheemse volkeren bedreigen. Maar dat gebeurd ook in steden waar (illegale) bewoners rechteloos zijn en van het ene op het andere moment hun woning kunnen verliezen. Voordat het bedrijf ergens land aankoopt zal het zich er van moeten vergewissen of er vooraf juiste informatie is
gegeven en de bewoners (legale of illegale bewoning) op basis van die informatie een weloverwogen beslissing heeft kunnen nemen. Hebben ze besloten plaats te maken moet daar een juiste compensatie tegenover staan.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u bij Amnesty International opvragen.
Voor de rechten van inheemse volkeren kunt u: ILO Conventie 169 bekijken (Indigenous and Tribal Peoples Convention) en UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Effect op de omgeving
Een bedrijf moet er zorg voor dragen dat het negatieve effect op de omgeving (mens en natuur) zo klein mogelijk is zodat de mensen die in de omgeving van het bedrijf wonen geen negatief effect ondervinden op hun gezondheid, toegang blijven houden tot schoon drinkwater en voedselproductie. Bovendien moet er zorg worden gedragen voor zorg voor het milieu.

Verbod op corruptie
Een corrupte omgeving draagt niet bij aan de mensenrcehten,. Integendeel het maakt de situatie vaakslachter. Geen eerlijk proces als je geen geld hebt om om te kopen, geen transparante toepassing van de wet etc. Bedrijven worden hier aangemoedigd niet deel te nemen aan corrupte praktijken in een land.
UN Convention against Corruption.